Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje: priebeh životných etáp človeka
na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 21. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

 

Kreslo pre hosťa

Do Kresla pre hosťa sme pozvali profesorku  Barbaru Ukropcovú, ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.

Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní

Michal Němec, poradca prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR

Michal Němec je absolventom Vysokej vojenskej pedagogickej školy v odbore andragogika  a sociológia, zakladateľom Prvej doplnkovej dohodovej poisťovne Tatry-Sympatia. Od roku 1997 spolupracuje s Konfederáciou odborových zväzov SR a s jednotlivými odborovými zväzmi,  pri zakladaní doplnkového dôchodkového poistenia na Slovensku. Pre odbory pracoval aj ako expert pre oblasť sociálneho poistenia a zastrešoval aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád v rámci jednotlivých národných projektov (NSP, NSK). Pôsobí ako expert v Twinningových projektoch zameraných na problematiku sociálneho dialógu (na národnej aj regionálnej úrovni), bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a sociálneho poistenia.Je spoluautorom prvej Stratégie aktívneho starnutia  a akčného plánu v Slovenskej republike v roku 2013. Je garantom viacerých analytických výstupov zastrešovaných Konfederáciou odborových zväzov SR, zameraných na problematiku sociálneho poistenia a starnutia populácie. V súčasnosti pôsobí ako poradca  prezidentky KOZ SR. 

Kreslo pre hosťa

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.  vedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV

Barbara Ukropcová pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a  a koordinátorka klinických štúdií, zameraných na účinky cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy účinkov pohybovej aktivity, význam nedostatku pohybu pri vzniku chronických ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. Je profesorkou patofyziológie, prednáša na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. V roku 2017 založila a dodnes vedie Centrum pohybovej aktivity BMC SAV, a v roku 2022 sa významne pričinila o akreditáciu Centra pre manažment obezity BMC SAV Európskou asociáciou na výskum obezity, EASO.

Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 10 monografií, autorkou vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, členkou Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

MILC – chaordický prístup k rozvoju zručností pre 21. storočie u mileniálov

Jana Bieliková, PEDAL Consulting, s.r.o.

Jana Bieliková je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2024 sa venuje implementácii medzinárodných projektov.  Počas pôsobenia v Slovak Business Agency sa jednalo predovšetkým o podporu malých a stredných v podobe prenosu a výmeny skúseností a nových prístupov v podnikaní.

V spoločnosti PEDAL Consulting sa venuje zvyšovaniu povedomia a aktivizácii mladých ľudí, a to predovšetkým v oblasti udržateľnosti. 

Zmena paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie?

Tatiana Trebatická, MSc in HRM, ACC (ICF), Manažér Ľudských zdrojov, Biznis konzultant v oblasti riadenia a rozvoja ľudí

Profesionál v oblasti riadenia ľudských zdrojov s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v rôznych firemných kultúrach – IT/Telco, B2B, FMCG, Energetika. Je absolventkou študijného programu britskej univerzity – Master of Science in Human Resources Management. Počas svojho pracovného pôsobenia na manažérskych pozíciách zastrešovala komplexne aktivity ĽZ na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Grécku, Cypre a Izraeli. V spoločnosti Slovnaft riadila Rozvoj Ľudských zdrojov, vrátane strategicky významných projektov súvisiacich s generačnou výmenou v rafinérii a zmenou firemnej kultúry.

Ako medzinárodne certifikovaná tímová a individuálna koučka (Diploma in Team Coaching – The International Centre for Business Coaching; Associate Certified Coach – International Coaching Federation) sa dlhodobo venuje nielen biznis poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ale najmä kariérnemu poradenstvu a dlhodobému rozvoju tímov a jednotlivcov.

Je členkou Slovenskej asociácie koučov a Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť

PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH, funkcia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti

Absolventka Trnavskej univerzity v Trnave, obor Ošetrovateľstvo. V rokoch 1996-2013 zamestnaná vo Fakultnej Nemocnici Nitra na Anestéziologicko-resuscitačnej klinike. Od roku 2007 do roku 2013 pôsobila ako odborný asistent na UKF v Nitre, FSVaZ, KKDaUM. Od 2013 do roku 2017 pôsobila ako odborný asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, FZaSP, KO. Od roku 2017 do roku 2020 pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Univerzite Karlovej v Prahe, 2. Lekárskej fakulte UK a FN Motol, Ústave ošetřovatelství

Od októbra 2020 pracuje na Sekcii zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca,  zaoberá sa okrem iného problematikou seniorov a zdravotnej starostlivosti.