Available courses

"Kariérny reštart" je dynamický vzdelávací program navrhnutý pre osoby, ktoré sa ocitli v situácii, kde potrebujú aktualizovať svoje zručnosti a znalosti, aby mohli úspešne prekročiť prekážky spojené so stagnáciou v kariére. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom moderné nástroje, techniky a informácie, ktoré im pomôžu zlepšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce a získať nové zamestnanie alebo postúpiť vo svojej súčasnej kariére.

V rámci tohto programu účastníci budú podporovaní pri identifikácii ich súčasných zručností a znalostí, ako aj pri identifikácii oblastí, kde je potrebné ich aktualizovať alebo rozšíriť. Vzdelávanie sa bude zamerať na konkrétne oblasti, ktoré sú dôležité pre ich cieľové zamestnanie, s dôrazom na najnovšie trendy, technológie a postupy v oblastiach ako digitálna gramotnosť, softvérové aplikácie, komunikačné schopnosti a tímová spolupráca.

Okrem toho, že sa zlepšujú v oblastiach technických zručností, účastníci budú mať prístup k podpore zameranej na "age management", ktorá sa zaoberá špecifickými výzvami a príležitosťami, s ktorými sa môžu stretnúť starší pracovníci. Program sa bude snažiť rozvíjať sebavedomie, adaptabilitu a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám, čím poskytne účastníkom dôveru a nástroje potrebné na úspešné navigovanie v dnešnom rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí.

"Prenovácia kariéry" je investíciou do budúcnosti účastníkov, ktorí sú odhodlaní zlepšiť svoje profesionálne možnosti a znovu získať kontrolu nad svojou kariérou. Náš program je zameraný na podporu a poskytnutie prostriedkov na dosiahnutie úspechu vo veku, ktorý je otvorený pre nové príležitosti a nekonečné možnosti rastu a rozvoja.


Problematika nástupníctva (výmeny manažéra) je veľmi náročný proces. Na našom kurze sa dozviete ako postupovať a na čo nezabudnúť pri výbere správneho človeka na správne miesto.

Komu je kurz určený:

 

 • manažérom a majiteľom firiem, personalistom a HR manažérom HR.

 

CIELE PROGRAMU:

 • efektívna príprava na odovzdanie pracovnej pozície nástupcovi.
OBSAH KURZU:

 

1) ako sa pripraviť na to, že by som mal odísť

2) ako hľadať a nájsť nástupcu

3) čo robiť, keď sa žiadny sám neponúka

4) Ako pripraviť nástupcu

5) ako pripraviť zamestnancov na nástupcu

6) ako pozvoľna a usporiadane odovzdať moc

7) ako kontrolovať, že je všetko v poriadku

8) ako zabezpečiť, aby ostatní nástupcovia rešpektovali

9) ako riešiť problémy

10) ako odísť

 

Lektor, konzultant: Vojtěch Bednář, Firemní sociolog, ČR

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

29. február 2024, Bratislava, prezenčne

Uzávierka prihlášok: 19. február 2024

CENA:

160 EUR bez DPH (nie sme platci DPH)

CIELE PROGRAMU:

 • rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry,
 • rozvíjať schopnosť zvládať zmeny,
 • podporiť duševnú pohodu a predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii,
 • predchádzať predčasnému odchodu do dôchodku, hlavne z dôvodov psychických problémov,
 • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu.
OBSAH KURZU:

 

1. PROFESIJNÉ CIELE

 • Silné a slabé stránky, práca a voľný čas, očakávania v oblasti kariéry, význam cieľov v živote – interaktívna metóda.

2. PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA

 • Význam učenia sa nových vecí, zvládanie zmien, pracovné a profesijné zmeny – interaktívna metóda.

3. PODPORA PRACOVNÉHO VÝKONU

 • Pracovné úlohy v organizácii, pracovný kolektív, význam sociálnej siete v práci – interaktívna metóda.

4. PODPORA DUŠEVNEJ A PRACOVNEJ POHODY

 • Varovné signály stresu a syndróm vyhorenia, manažment času, životný štýl, obsah práce a s ním spojené očakávania – interaktívna metóda, vytvorenie osobného akčného plánu

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie.

Odborný garant: Age Management z.s., ČR

Téma: 
Burnout

Obsah:

 • Môžeme si zaň sami???
 • Aký vplyv na Burnout má naše mentálne nastavenie?

Diskusiu povedie: PhDr. Peter Ďurný – za viac ako 30 rokov svojej praxe je skúseným psychológom, lektorom a majiteľom vzdelávacej spoločnosti. Témami, ktorým sa vo svojej praxi najviac venuje sú komunikácia a zvládanie záťaže, pričom v týchto oblastiach vydal niekoľko odborných publikácií a výukových programov. Nazbierané poznatky dlhodobo aplikuje v praxi – či už vo vlastných spoločnostiach, ako i u klientov so slovenskou, ako i celosvetovou pôsobnosťou.

Čas: 8:30 – 9:15 hod., ZADARMO

Uzávierka prihlášok v pondelok 18. marca 2024 o 16:00 hod.

Link na prihlásenie zašleme deň vopred 19.marca 2024.


Téma: 
Sendvičová generácia

Porozprávame sa čo znamená sendvičová generácia, čo ju trápi, ako ustáť náročné životné obdobie, ako pomáha štát, atď…

Diskusiu povedie: Jarmila Glatzová, členka SAAM

Čas: 8:30 – 9:30 hod. (online), ZADARMO

Uzávierka prihlášok v pondelok 19. február 2024 o 16:00 hod.

Link na prihlásenie zašleme deň vopred 20. február 2024.


Téma: Ako riadiť medzigeneračné tímy Obsah: Porozprávame sa ako využiť rozdielnosť rôznych generácií na pracovisku pre posilnenie ich vzájomnej spolupráce. Diskusiu povedie: Renáta Máčaiová, členka SAAM Čas: 8:30 – 9:15 hod.

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje: priebeh životných etáp človeka
na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 21. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

 

Kreslo pre hosťa

Do Kresla pre hosťa sme pozvali profesorku  Barbaru Ukropcovú, ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.

Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní

Michal Němec, poradca prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR

Michal Němec je absolventom Vysokej vojenskej pedagogickej školy v odbore andragogika  a sociológia, zakladateľom Prvej doplnkovej dohodovej poisťovne Tatry-Sympatia. Od roku 1997 spolupracuje s Konfederáciou odborových zväzov SR a s jednotlivými odborovými zväzmi,  pri zakladaní doplnkového dôchodkového poistenia na Slovensku. Pre odbory pracoval aj ako expert pre oblasť sociálneho poistenia a zastrešoval aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád v rámci jednotlivých národných projektov (NSP, NSK). Pôsobí ako expert v Twinningových projektoch zameraných na problematiku sociálneho dialógu (na národnej aj regionálnej úrovni), bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a sociálneho poistenia.Je spoluautorom prvej Stratégie aktívneho starnutia  a akčného plánu v Slovenskej republike v roku 2013. Je garantom viacerých analytických výstupov zastrešovaných Konfederáciou odborových zväzov SR, zameraných na problematiku sociálneho poistenia a starnutia populácie. V súčasnosti pôsobí ako poradca  prezidentky KOZ SR. 

Kreslo pre hosťa

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.  vedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV

Barbara Ukropcová pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a  a koordinátorka klinických štúdií, zameraných na účinky cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy účinkov pohybovej aktivity, význam nedostatku pohybu pri vzniku chronických ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. Je profesorkou patofyziológie, prednáša na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. V roku 2017 založila a dodnes vedie Centrum pohybovej aktivity BMC SAV, a v roku 2022 sa významne pričinila o akreditáciu Centra pre manažment obezity BMC SAV Európskou asociáciou na výskum obezity, EASO.

Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 10 monografií, autorkou vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, členkou Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

MILC – chaordický prístup k rozvoju zručností pre 21. storočie u mileniálov

Jana Bieliková, PEDAL Consulting, s.r.o.

Jana Bieliková je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2024 sa venuje implementácii medzinárodných projektov.  Počas pôsobenia v Slovak Business Agency sa jednalo predovšetkým o podporu malých a stredných v podobe prenosu a výmeny skúseností a nových prístupov v podnikaní.

V spoločnosti PEDAL Consulting sa venuje zvyšovaniu povedomia a aktivizácii mladých ľudí, a to predovšetkým v oblasti udržateľnosti. 

Zmena paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie?

Tatiana Trebatická, MSc in HRM, ACC (ICF), Manažér Ľudských zdrojov, Biznis konzultant v oblasti riadenia a rozvoja ľudí

Profesionál v oblasti riadenia ľudských zdrojov s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v rôznych firemných kultúrach – IT/Telco, B2B, FMCG, Energetika. Je absolventkou študijného programu britskej univerzity – Master of Science in Human Resources Management. Počas svojho pracovného pôsobenia na manažérskych pozíciách zastrešovala komplexne aktivity ĽZ na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Grécku, Cypre a Izraeli. V spoločnosti Slovnaft riadila Rozvoj Ľudských zdrojov, vrátane strategicky významných projektov súvisiacich s generačnou výmenou v rafinérii a zmenou firemnej kultúry.

Ako medzinárodne certifikovaná tímová a individuálna koučka (Diploma in Team Coaching – The International Centre for Business Coaching; Associate Certified Coach – International Coaching Federation) sa dlhodobo venuje nielen biznis poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ale najmä kariérnemu poradenstvu a dlhodobému rozvoju tímov a jednotlivcov.

Je členkou Slovenskej asociácie koučov a Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť

PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH, funkcia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti

Absolventka Trnavskej univerzity v Trnave, obor Ošetrovateľstvo. V rokoch 1996-2013 zamestnaná vo Fakultnej Nemocnici Nitra na Anestéziologicko-resuscitačnej klinike. Od roku 2007 do roku 2013 pôsobila ako odborný asistent na UKF v Nitre, FSVaZ, KKDaUM. Od 2013 do roku 2017 pôsobila ako odborný asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, FZaSP, KO. Od roku 2017 do roku 2020 pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Univerzite Karlovej v Prahe, 2. Lekárskej fakulte UK a FN Motol, Ústave ošetřovatelství

Od októbra 2020 pracuje na Sekcii zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca,  zaoberá sa okrem iného problematikou seniorov a zdravotnej starostlivosti.